Raty

Oferta kredytowa Sygma Bank.

Aby dokonać zakupu na raty należy przedstawić:
I. Ważny dowód osobisty
II. Udokumentować fakt uzyskiwania dochodów

ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ:
zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach* lub dokument ZUS RMUA (wydany nie później niż w ciągu ostatnich 3 miesięcy) lub wyciągi z konta bankowego za ostatni 1 miesiąc.

EMERYCI:

dowód wypłaty świadczenia** (odcinek świadczenia wydany w ciągu 3 ostatnich miesięcy, odcinek przekazu pocztowego wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy, zaświadczenie (oryginał) wystawione i podpisane przez bank poświadczające datę wpływu środków z tytułu świadczenia na rachunek bankowy, numer świadczenia, imię i nazwisko posiadacza rachunku bankowego zgodne z danymi Kredytobiorcy*, wyciąg z rachunku bankowego (lub zestawienia operacji na rachunku) za ostatni / poprzedni miesiąc kalendarzowy),

lub ostatnia decyzja o przyznaniu / waloryzacji / przeliczeniu świadczenia** lub zaświadczenie (oryginał) o wysokości świadczenia wydane przez ZUS / KRUS / inny uprawniony organ*.

RENCIŚCI:

dowód wypłaty świadczenia** (odcinek świadczenia wydany w ciągu 3 ostatnich miesięcy, odcinek przekazu pocztowego wydany w ciągu 3 ostatnich miesięcy, zaświadczenie (oryginał) wystawione i podpisane przez bank poświadczające datę wpływu środków z tytułu świadczenia na rachunek bankowy, numer świadczenia, imię i nazwisko posiadacza rachunku bankowego zgodne z danymi Kredytobiorcy*, wyciąg z rachunku bankowego (lub zestawienia operacji na rachunku) za ostatni / poprzedni miesiąc kalendarzowy), oraz legitymacja emeryta – rencisty z podanym okresem ważności (kopia, oryginał do wglądu)

lub ostatnia decyzja o przyznaniu / waloryzacji / przeliczeniu świadczenia** (pod warunkiem, że jest informacja do kiedy renta przysługuje)**, lub zaświadczenie (oryginał) o wysokości renty i okresie na jaki renta została przyznana wydane przez ZUS / KRUS / inny uprawniony organ*.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/elektroniczny wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej (np. koncesję, zezwolenie, odpis / wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego**); oraz oświadczenie o uzyskiwanych dochodach za ostatnie 3 miesiące oraz PIT za ostatni rok kalendarzowy** właściwy dla formy opodatkowania, tj. PIT-36 bądź PIT-28 potwierdzony przez Urząd Skarbowy.

PROWADZĄCY GOSPODARSTWO ROLNE:

decyzja z Urzędu Gminy w formie nakazu płatniczego na łączne zobowiązania pieniężne na dany rok, z której wynika fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego**, lub zaświadczenie* (oryginał) z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego.

*    oryginał do wglądu
** umowa musi być zarejestrowana w US

Zaświadczenie powinno zawierać następujące informacje:

  • dane osobowe Kredytobiorcy,
  • wielkość gospodarstwa (w ha fizycznych i przeliczeniowych),
  • wysokość rocznego przeciętnego dochodu,
  • cel wydania zaświadczenia, pieczęć Urzędu Gminy oraz imienną pieczęć osoby upoważnionej wraz z podpisem.